Försäljnings- och garantivillkor för webbutik

Försäljningsvillkor för Metos Webbutik

Metos Webbutik är en handelsplats som drivs på webben av Metos Oy Ab (FO-nummer: 0108466-4) och som säljer produkter till företagskunder och offentliga samfund i Finland. I avtalen följs den finska köplagen, om inte annat uppges i dessa försäljningsvillkor. Metos Webbutik kallas härefter ”Webbutiken”, Metos Oy Ab kallas ”Metos”, företag som bedriver handel med Metos kallas ”Kunden” och användaren av tjänsten kallas ”Användaren”. Metos kan ensidigt ändra försäljningsvillkoren genom att informera om dem på sin webbplats.

Ikraftträdande av försäljningsvillkoren
Vid beställning av produkter i Webbutiken godkänner Kunden dessa villkor.

Priserna i Webbutiken
Priserna i Webbutiken gäller för köp gjorda i Webbutiken och inkluderar inte alla tilläggstjänster som erbjuds av Metos. Du hittar vår listpriser här. Priserna i Webbutiken är nettopriser i euro, moms 0 procent. I priset ingår produkten fritt i lagret i sin transportförpackning, EXW Kerava. I priserna ingår inte frakt, installation eller introduktionen i användningen i Kundens lokaler.

Allmänt
Webbutiken metos.fi levererar endast i Finland, inklusive Åland. 
Alla varuförsändelser försäkras i händelse av transportskador för Metos räkning. På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig Metos rätten att ändra produkter, produktinformation och priser. Metos kan ensidigt ändra försäljningsvillkoren genom att informera om dem på sin webbplats. Vid tidpunkten för beställningen tillämpas gällande priser och försäljningsvillkor. Ändringar som bestäms i lag träder i kraft utan separat meddelande när författningarna träder i kraft.

Företagskonto och Kunduppgifter
Kunden kan göra en beställning i Webbutiken utan att registrera sig och betala sina inköp med kredit- eller bankkort eller registrera sig som företagskontokund i Metos Webbutik, och då kan faktura väljas som betalningsmetod.
När Kunden beställer utan att registrera sig måste exakt kontaktinformation och leveransadress anges i samband med att beställningen görs.
När Kunden registrerar sig som Företagskontokund i Metos Webbutik, ska Kunden ange exakta uppgifter om företaget, leverans- och faktureringsadresser samt kontaktinformation. Kunden ska se till att hålla informationen som lämnas korrekt och uppdaterad, och vid behov meddela Metos om ändringar i informationen på kontaktformuläret på webbplatsen. Vid ansökan om att bli företagskontokund har Metos rätt att kontrollera Kundens kreditupplysning, och möjlighet att avslå ansökan. Fakturor levereras som e-fakturor eller på annat sätt elektroniskt. 

Företagskontot får användas endast av Kunden som uppgetts vid registreringen. Kunden ansvarar för att behandla användarnamnet och lösenordet till Företagskontot konfidentiellt och begränsa åtkomsten till uppgifterna. Om Kunden har anledning att misstänka att dataskyddet har äventyrats, ska Metos omedelbart underrättas på kontaktformuläret på webbplatsen.

Leveranstid
I Webbutiken anges den aktuella tillgängligheten för varje produkt. Produkter som i Webbutiken är märkta ”I lager” skickas följande vardag efter beställningen, och levereras till Kunden inom 2–5 vardagar. Om produkten som beställs trots allt inte är tillgänglig, informerar vi om det och om produktens tillgänglighet.
För produkter som är märkta ”På beställning” meddelas dagen då produkten skickas från lagret i Kervo i beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden.

Produkterna i beställningen levereras i två delar om det i beställningen ingår både produkter som i Webbutiken är märkta ”I lager” och ”På beställning” och som inte kan levereras samtidigt. Om Kunden önskar få hela leveransen på en gång, måste det meddelas i samband med beställningen.
Vi tar inte ansvar för försenade leveranser.

Leveranser
Kunden kan ange leveransmetod i samband med beställningen. I annat fall har Metos rätt att välja den förmånligaste leveransmetoden för produkterna och deras leveransplats.
Kunden kan välja att hämta de betalda produkterna i OUTLET-butiken i Kervo.

Leveransmetoderna är:
Kunden hämtar själv produkten i OUTLET-butiken. OUTLET-butikens adress är Metos Oy Ab, Ahjonkaarre, Kervo (Kontaktuppgifter). OUTLET-butiken är öppen vardagar (mån–fre) kl. 8–15.30.

Postpaket eller Frakt. Fritt i vårt lager EXW Kerava. Förpackning ingår i priserna. Metos väljer leveransmetod enligt produkten eller antalet.

Installerad. I leveransen ingår frakt, transportförsäkring, lösgörning av den gamla utrustningen och installation av den nya utrustningen i användbart skick i befintliga anslutningar (vatten, avlopp, el) med samma kraft samt avlägsnande av förpackningsmaterial. 
Installation och transport av den gamla utrustningen till återvinning. I leveransen ingår frakt, transportförsäkring, lösgörning av den gamla utrustningen och transport till återvinning samt installation av den nya utrustningen i användbart skick i befintliga anslutningar (vatten, avlopp, el) med samma kraft samt avlägsnande av förpackningsmaterial. 
Maskiner som drivs med gas och kylanordningar som är anslutna till en central maskin kan inte beställas via Webbutiken med installation, utan installationen av dessa anordningar måste avtalas separat med den lokala försäljaren. 

Installation
Installationen som Metos erbjuder omfattar installation av utrustning och inredning som ingår i leveransen utan VVSE- och byggnadstekniskt arbete. Installationen utförs vid ett tillfälle på vardagar (mån–fre) kl. 7–15.30. Installation på andra tider och priset för det ska avtalas separat.
Installationsplatsen ska vara i det skick som förutsätts för installationen i enlighet med överenskommen tidtabell (byggnadstekniskt- och VVSE-arbete osv.). Släprutten ska vara tillgänglig. Om släpningen hör till Kundens ansvar, ska utrustningen finnas i lokalen där den ska installeras när arbetet inleds. 

Leveransavgift
För produkter som Kunden köper i Webbutiken gäller följande transportavgifter i Finland:
Om det totala skattefria priset för de produkter som ingår i leveransen är mindre än 200 euro (moms 0 %), är transportavgiften 28 euro (moms 0 %). För inköp över 200 euro (moms 0 %) är frakten avgiftsfri.

Betalningsmetoder
Webbutikens Kund kan välja det lämpligaste sättet bland följande betalningsmetoder.

Betalning med kreditkort eller nätbank (Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Oma Sparbank, S-Banken, Aktia, Handelsbanken, POP Banken, Sparbanken, Ålandsbanken, Visa, Mastercard).

 

Betalning med faktura, 14 dagar netto. För att bli faktureringskund krävs ansökan om att bli kontokund och registrering i Metos Webbutik som företagskontokund.

Fakturor levereras som e-fakturor eller på annat sätt elektroniskt. Dröjsmålsräntan är referensräntan i enlighet med räntelagen plus en tilläggsränta på 7 procent i enlighet med räntelagen. För ändringar i faktureringsuppgifterna som Kunden meddelar efter att fakturan har skickats tar vi ut en behandlingsavgift på 50 euro (+moms).

Om inget annat har avtalats har Metos rätt att fakturera de överenskomna avgifterna när varorna har levererats.
Om Kunden inte betalar fakturan senast på förfallodagen har Metos rätt att ta ut en dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (633/1982) samt skäliga inkassoavgifter.

Äganderätt
Metos Oy Ab förbehåller sig full äganderätt till de varor som företaget säljer tills den totala köpesumman inklusive ränta och avgifter har betalats.

 

Garanti för utrustningen och garantivillkor

Garantitiden börjar från den dag då varorna har överlåtits till en representant för Kunden. Om Kunden vid mottagandeinspektionen konstaterar att varan är defekt, börjar garantin dock först från den dag då Metos har korrigerat felet.

Metos beviljar garanti för råmaterials- och tillverkningsfel för de varor företaget säljer. Garantitiden är ett (1) år. Garantin gäller utrustning som har sålts åt den första köparen i Finland. Den som kräver garantireparation ska vid behov bevisa att garantin gäller. 

Förfrågningar om garantireparation ska lämnas utan dröjsmål under garantitiden, antingen direkt till Metos underhåll eller till en certifierad servicefirma. Utrustning som är fast installerad och svår att flytta repareras om möjligt i Kundens lokaler. Utrustning som är lätt att flytta ska Kunden på egen bekostnad och på eget ansvar leverera till ett underhållsställe (underhållsställen och öppettider finns bakom denna länk) för reparation. Kunden kan hämta den reparerade utrustningen eller utrustningen kan levereras på Kundens bekostnad enligt det transportsätt som Kunden väljer.
Garantireparationer utförs så fort som möjligt inom normal arbetstid (mån–fre kl. 8–16.00). Om arbetet på begäran av Kunden utförs utanför normal arbetstid, debiteras kostnaderna för arbetet med övertidsersättning.

Garantin täcker fel som meddelats under garantitiden och som beror på råmaterial och tillverkning samt skador som dessa orsakat på utrustningen. De nämnda felen repareras genom att ställa utrustningen i funktionsdugligt skick. De felaktiga delarna som byts ut mot nya är Metos egendom. Garantin täcker inte fel som har orsakats av:
- transport eller flyttning av utrustningen
- Användarens vårdslöshet eller oförsiktighet
- försummelse av bruksanvisningar, underhåll eller skötsel
- omständigheter som inte beror på garantigivaren
- reparationer eller underhållsåtgärder som utförts av andra än certifierade servicefirmor
- installation som strider mot produktens inställningar eller installationsanvisningar eller felaktig installation eller felaktig placering på användningsplatsen
- användning av produkten för annat än avsedd användning
- normalt slitage av produkten.
Garantin omfattar inte heller reparation av fel som är betydelselösa för utrustningens skick eller utseende. Delar som går sönder på grund av naturligt slitage omfattas inte av garantin. Åtgärder enligt bruksanvisningar och underhållsanvisningar, justeringar som Användaren ska göra och introduktion i användningen omfattas inte av garantin. Indirekta skador ersätts inte på basis av garantin.

Ansvaret för fel
Om produkten eller tjänsten har ett fel, ska Kunden informera Metos om det, ge Metos möjlighet att verifiera felet och korrigera det. Från fall till fall kan produkten antingen bytas ut mot en ny, repareras eller beviljas en prissänkning. Metos felansvar begränsas till den köpesumma som Kunden har betalat för produkten till Metos. Metos ansvarar inte för fel i produkterna eller tjänsterna eller för indirekta eller direkta kostnader eller inkomstbortfall som beror på användning.

 

Returneringar 

Returnering av varor godkänns förutsatt att försändelsen inte har motsvarat beställningen eller att varan har varit defekt och reklamationen har gjorts inom 8 dagar efter att varan togs emot. Returneringar måste alltid avtalas i förväg med vår OnLine-försäljare. För returnering av standardprodukter som inte beror på försäljarens fel ersätts högst 80 procent. Måttbeställda produkter och specialprodukter har ingen returrätt.

När Kunden returnerar en beställd produkt ska returneringen avtalas med OnLine-försäljaren, som nås på telefonnumret 020 300 900 (mån–fre kl. 8–16.00). För avtalad returnering skickar vi Kunden ett returdokument, som ska bifogas med produkten som returneras. Kunden returnerar produkten på egen bekostnad till Metos på adressen: Metos Oy, Tuotevarasto, Ahjonkaarre, 04220 Kerava. När Metos tar emot produkten, kontrolleras den och efter godkänt mottagande återbetalas den överenskomna summan till Kunden på samma konto som användes för betalningen.

 

Dataskydd

Uppgifterna som Kunden lämnar registreras i Metos kundregister. Uppgifterna används för att sköta och upprätthålla kundrelationen. Metos lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Integritetspolicyn kan ses bakom denna länk

Metos använder cookies i sina webbtjänster. Cookies hjälper till att säkra, optimera och utveckla webbplatsen. Kunden kan välja att blockera användningen av cookies eller ändra inställningarna genom att klicka på ikonen för cookies nere till vänster på vår webbplats. Vissa funktioner i webbtjänsterna kan bli långsammare eller förhindras om användningen av cookies blockeras.